Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

20. ročník Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem sme oslávili vo V-klube

Štátny inštitút odborného vzdelávania privítal 22. – 23. novembra 2018 v priestoroch V-Klubu Národného osvetového centra na 20. ročníku Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva hospodárstva SR ako aj zástupcov mimovládnych organizácií venujúcich sa podnikateľom a vzdelávaniu, zamestnávateľov a partnerov cvičných firiem.

Na otvorení veľtrhu vystúpil pán Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Ďalej sa prítomným prihovoril pán Michal Němec, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a históriu cvičných firiem na Slovensku v rámci jubilea predstavila pani Gabriela Horecká zo Slovenského centra cvičných firiem. Slávnostné otvorenie moderovala Nina Blehová, žiačka 1.A. z Obchodnej akadémie Nevädzova z Bratislavy a Sara Grich, žiačka z Obchodnej akadémia Imricha Karvaša z Bratislavy ho spestrila piesňou.

Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2018 sa predstavilo 37 cvičných firiem z celého Slovenska a 5 zo zahraničia 1 z  Čiech,  1 z Maďarska, 3 z Rumunska. Veľtrh navštívili žiaci základných a stredných škôl z Bratislavy a okolia ako aj verejnosť, ktorú toto podujatie veľmi zaujalo.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a jeho organizačná zložka Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF).

Ďalším spoluorganizátorom Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem bola už tradične Ekonomická univerzita v Bratislave, EPALE – elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe a vybrané stredné školy.

SCCF komplexne zastrešuje problematiku cvičných firiem na Slovensku. Práve v  roku stého výročia vzniku Československa SCCF oslavuje dvadsiate výročie svojho vzniku. Vzniklo v januári 1998 na detašovanom pracovisku ŠIOV v Bratislave – Petržalke na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a za účinnej  morálnej a materiálnej pomoci ministerstva školstva Rakúska  a KulturKontaktu.  SCCF reprezentuje Slovensko aj na medzinárodnej úrovni a zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými centrálami a cvičnými firmami.

Veľtrh patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita a  flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Je to podujatie podporujúce podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov. Je to miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí trhu cvičných firiem naučili. Účastníkmi boli domáce aj zahraničné cvičné firmy, teda žiaci stredných aj vysokých škôl.

Veľtrh cvičných firiem sa tradične realizuje v novembri a tento rok netradične v priestoroch známeho „Véčka“ Národného osvetového centra v Bratislave.

Počas veľtrhu sa uskutočnilo aj niekoľko veľmi zaujímavých seminárov.

Tigran Aleksanyan zo Slovenskej sporiteľne prezentoval „7 vecí pre uveriteľný biznis plán“ pre začínajúcich podnikateľov.

Výskumná agentúra predstavila nový program v oblasti vzdelávania, štipendií, učňovského vzdelávania a podnikania mladých prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.

Oliver Šimko porozprával o nových prístupoch v rámci seminára „Zabi draka, poraz algebru – ako môže herný dizajn zlepšiť vzdelávanie​“.

Agentúra SEA predstavila projekt „Mladí, nebojme sa podnikať!“

Juraj Kováč povedal viac o projekte „Získaj 100 € a otestuj svoj nápad s Rozbehni sa! Academy“, ktorý bol  určený pre podnikavých žiakov a proaktívnych učiteľov.

Súčasťou veľtrhu boli už tradične aj súťaže cvičných firiem. Novou bola súťaž o najinovatívnejší nápad.  Obidva dni veľtrhu 12 komisií nezávisle na sebe hodnotilo stánky cvičných firiem, komunikáciu, katalógy, logá, slogany a elektronické prezentácie. Predsedníčkou poroty bola Ľudmila Velichová z Katedry pedagogiky EU v Bratislave. V hodnotiacich komisiách pracovali z SCCF Marta Marušincová a Gabriela Horecká a študenti EU v Bratislave. Súťaž o najinovatívnejší nápad hodnotili zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

V hodnotiacej komisii elektronických prezentácií boli zastúpení aj Tomáš Mankovický zo Slovak Business Agency v Bratislave a Daniel Ňarjaš z SCCF.

Záver Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2018  patril slávnostnému vyhodnoteniu uvedených súťaží. Výsledky súťaží vyhlásila predsedníčka poroty Ľudmila Velichová.  Gratulujeme všetkým oceneným cvičným firmám a ich pedagógom ako aj všetkým zúčastneným.

Výsledky hodnotenia súťaží cvičných firiem ako aj všetky umiestnenia nájdete TU a TU, ako aj na www.sccf.sk v časti Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2018, kde už teraz môžete nájsť aj fotogalériu veľtrhu. Vecné ceny získalo tento rok 26 cvičných firiem.

Víťazi súťaží dostali okrem diplomu a takzvanej „Viktorky“ aj vecné dary. Tento rok veľtrh podporili a ceny do súťaží CF venovali Východoslovenská energetika Holding, a. s.; Nadácia Slovenskej sporiteľne, Slovak Business Agency; Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Výskumná agentúra a Nórske fondy.

Všetkým menovaným srdečne ďakujeme.

V závere chceme poďakovať všetkým,  ktorí svojou účasťou a podporou  prispeli k zvýšeniu prestíže celého podujatia a umožnili skvalitniť priestor pre tvorivosť a získavanie odborných a praktických zručností zúčastnených mladých ľudí.


15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Výroba a predaj krojov, prútených výrobkov, čokolády, letecká preprava, pivné kúpele, truhlárstvo a podlahárstvo bol len malý záber firiem, ktoré prezentovali žiaci stredných škôl zo Slovenska, Čiech a Poľska na 15. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4. Ten sa konal  počas dvoch dní od 19. – 20. októbra v priestoroch Spoločenského pavilónu na Triede SNP 61 v Košiciach. 

Na veľtrh do Košíc prišli svoje firmy, podnikanie i podnikateľské zámery prezentovať žiaci a pedagógovia zo 42  stredných škôl zo Slovenska, šiestich stredných škôl z Českej republiky a dve z Poľska. Firmy si zriadili žiaci pod dohľadom pedagógov a podnikateľov, ktorí žiakov vedú.

Súčasťou Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem boli aj súťaže zamerané na imidž stánku, najlepšiu/ieho reprezentantku/ta, elektronické prezentácie, katalóg, logo, slogan. Jednou zo súťažných kategórií bol aj absolútny víťaz všetkých hodnotených kategórií CF. Novou súťažou, na ktorú sa prihlásilo 21 zúčastnených CF, bola súťaž „60 sekúnd – Elevator pitch“. Priamo na veľtrhu sme tiež vyhodnotili v poradí už 6. ročník súťaže SCCF s názvom „Najlepší podnikateľský zámer“.

Výsledky všetkých súťaži 15. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 nájdete tu.

Fotogalériu 15. MVCF krajín V4 nájdete na https://www.facebook.com/oawatsonke/.

Ďakujeme partnerom,ktorí venovali ceny do súťaže: Východoslovenská energetika Holding, a. s.; SPN – Mladé letá, s. r. o., Samsung Electronics Czech and Slovak s. r. o.; VSD, a.s. Košice; VVS, a.s. Košice; KRK SOPK Košice; METRO Cash&Carry SR s.r.o.; SPN – Mladé letá, s. r. o. a Rada akadémia, o.z. Košice.

O 15. ročníku:

15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 zorganizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania v úzkej spolupráci s Obchodnou akadémiou na Watsonovej ulici v Košiciach. Garanciu nad podujatím prevzalo Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Cvičná firma podporuje podnikateľské zručnosti, jednu z ôsmich priorít Európskej únie. Veľtrh cvičných firiem patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita aflexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Okrem toho poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy, ako aj priamu účasť reálnych partnerov na vzdelávaní.

19-rocnik-medzinarodneho-veltrhu-cvicnych-firiem


19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem

Pozývame vás na 19. ročník, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.-11. novembra 2016 v bratislavskej Inchebe. Pozvánku na 25. ročník JUVYR a 19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem nájdete TU.

Súťaže a súťažné kritériá

19. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave

Súčasťou Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem budú aj tento rok súťaže cvičných firiem.

Cvičné firmy sa budú prezentovať v stánkoch, kde budú ponúkať služby a produkty svojej firmy, viesť obchodné rozhovory, uzatvárať zmluvy s potenciálnymi zákazníkmi. Pri týchto rozhovoroch budú využívať katalóg, akciové letáky, samotný imidž firmy ako aj všetky dostupné marketingové nástroje súčasnej doby.

Cieľom veľtrhu cvičných firiem je predstaviť, čo sa študenti naučili v rámci podnikateľského vzdelávania. Budú prezentovať kľúčové kompetencie ako je  prezentácia, kreativita, flexibility mladých, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť.

Hodnotené kategórie a kritériá súťaží cvičných firiem:

katalóg cvičnej firmy nápaditosť, obsah, forma, kvalita, reprodukovateľnosť
imidž stánku cvičnej firmy nápaditosť, originalita, reálnosť, atmosféra
reprezentant/reprezentantka spôsob vedenia obchodného rozhovoru, znalosť produktov, vystupovanie…
slogan cvičnej firmy výstižnosť, originalita, jednoduchosť
logo cvičnej firmy originalita, reprodukovateľnosť, nápaditosť
elektronické prezentácie cvičných firiem estetická stránka ( prvý dojem, typy písma a veľkosť písma, vhodné využitie efektov),

obsah (kvalita1/množstvo podaných informácií, kvalita2/ logo, právna forma, predmet podnikania, sídlo, kvalita3/platobné a dodacie podmienky),

prezentujúci – celkový dojem, atmosféra; verbálna komunikácia; neverbálna komunikácia; dodržanie časového limitu oživujúce prvky prezentácie

Cvičná firma, ktorá dosiahne najviac bodov vo všetkých kategóriách, získa cenu absolútneho víťaza veľtrhu.

Veríme, že sa stretneme v dňoch 10. – 11. novembra 2016 na 25. ročníku výstavy JUVYR a na 19. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave, ktorý je súčasťou  a tešíme sa na Vás.

Competition and competition criteria

of the 19th International Training Firms Exhibition in Bratislava

Competition of training firms will be a part of the International Training Firms Exhibition again.

Judged categories and crietria of training firms competition:

Catalogue of training firm innovation, content, form, quality, applicability
Exhibition stand of training firm innovation, originality, reality, atmosphere
Training firm´s represenatative Business talk, knowledge in products, appeareance and performing…
Slogan of the training firm accuracy, originality, simplicity
Logo of the training firm originality, invention,applicability
Electronic presentation of the training firm aesthetics, content, performing, language

The training firm, that gets the most points in all categories will recieve the prize for the absolute winner of the trade fair.

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť