O ŠIOV-e

Vitajte na stránkach Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý rozsahom aktivít a činností reaguje na širokú problematiku odborného vzdelávania. Sleduje pritom moderné európske trendy vychádzajúce z nových príležitostí pre stredné odborné školstvo orientujúce sa na potreby trhu práce a kvalifikovanú pracovnú silu. Aktivity organizácie sa orientujú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov.

Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Vznikol z Inštitútu prípravy mládeže, ktorý pôsobil v rokoch 1991 – 1994.

Začiatkom 90-tych rokov sa jeho hlavné činnosti orientovali na zabezpečovanie úloh súvisiacich s riadením stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania zriaďovaných Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a tiež spolupracoval s rezortmi a s ich vzdelávacími ústavmi pri tvorbe koncepcií prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach.

Štátny inštitút odborného vzdelávania zabezpečuje základné pedagogické dokumenty pre učebné a študijné odbory, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a koordinuje spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi s cieľom vybaviť školy technikou a zabezpečovať aktuálne úlohy hlavne v oblasti rekvalifikácie. Od roku 1993 rozšíril aktivity o metodické zabezpečovanie úloh v oblasti učňovského školstva. Plní úlohy súvisiace s pedagogicko-organizačným zabezpečovaním výchovy a vzdelávania v stredných odborných učilištiach, učilištiach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania. Orientuje sa na vypracúvanie podkladov a stanovísk k návrhom koncepčných materiálov, zákonov, noriem, predpisov a základných pedagogických dokumentov pre oblasť učňovského školstva, na vypracovanie metodických materiálov, poskytovanie poradenskej, konzultačnej, metodickej a informačnej služby v oblasti praktického vyučovania a vykonávanie činností súvisiacich s medzinárodnými aktivitami, koordinovanými a gestorovanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania bolo Európskou vzdelávacou nadáciou (ďalej len „ETF“) v Turíne zriadené Slovenské národné observatórium, ktorého cieľom je zbierať a analyzovať informácie o odbornom vzdelávaní v Slovenskej republike a konfrontovať ich so situáciou v Európskej únii.

Súčasťou Štátneho inštitút odborného vzdelávania je tiež Slovenské centrum cvičných firiem, ktoré pôsobí ako špecializované pracovisko plniace úlohy koordinácie činností cvičných firiem.

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť