Kritériá na hodnotenie učebníc

 1. Do akej miery učebnica zodpovedá zámeru a obsahu štátneho vzdelávacieho programu?
 2. V akej miere sú v učebnici zachytené obsahové štandardy štátneho vzdelávacieho programu?
 3. Vakej miere sú vučebnici uplatnené vnútropredmetovéamedzipredmetové vzťahy?
 4. Vakej miere je zabezpečená obsahová nadväznosť predchádzajúcej anasledujúcej kapitoly?
 5. Do akej miery je zabezpečený súlad obsahu učebnice svedeckým poznaním?
 6. Sú vučebnici zabezpečené nasledujúce štrukturálne prvky?
 7. Je v učebnici dodržaná zásada veku primeranosti (primerané jazykové spracovanie, počet nových pojmov, náročnosť ich definovania)?
 8. Do akej miery spĺňa výkladový text motivačnú funkciu?
 9. Do akej miery je zabezpečená funkčná závislosť výkladového textu aúloh?
 10. Vakej miere majú regulačné prvky učebnice (úlohy, otázky) charakter postupnej vzostupnej náročnosti?
 11. Vakej miere podporujú úlohy aktivitu žiakov avakej miere obsahujú prvky problémového charakteru?
 12. Do akej miery úlohy zabezpečujú aplikáciu teoretických vedomostí vpraxi?
 13. Do akej miery zabezpečujú úlohy acvičenia rozvoj tvorivosti žiakov?
 14. Vakej miere umožňuje celková koncepcia učebnice použitie metód, rozvíjajúcich aktivitu, samostatnosť atvorivosť?
 15. Vakej miere je vučebnici rešpektovaná otázka čítavosti? (čítavosť –slovesné kritérium, predovšetkým dĺžka viet)
 16. Vakej miere je vučebnici rešpektovaná otázka čitateľnost?(čitateľnosť –použité písmo, vhodná grafická úprava, šírka riadkov, vhodná forma zvýrazňovania aodlišovania štrukturálnych komponentov učebnice)
 17. Vakej miere je zabezpečená funkčnosť fotografií, perokresieb, diagramov, grafov, schém apod.?
 18. Do akej miery vyhovuje väzba ahmotnosť učebnice psychohygienickýmpožiadavkám?
 19. Do akej miery je zabezpečená v učebnici rovnosť pohlavia?

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť