Usmernenie k tvorbe nových experimentálnych študijných a učebných odborov

Tvorba nových experimentálnych učebných a študijných odborov vychádza zo súčasne platných právnych predpisov – zákon NR SR č. 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

1. Návrh nových študijných a učebných musí byť vypracovaný v súlade so zákonnými princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom pre príslušnú skupinu/y študijných a učebných odborov. Pre nový učebný alebo študijný odbor je potrebné vypracovať školský vzdelávací program.

Pre schválenie nového učebného alebo študijného odboru je potrebné Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložiť projekt, ktorý obsahuje:

  • súhlas zriaďovateľa,
  • vyjadrenie zástupcov zamestnávateľov,
  • vyjadrenie Rady školy,
  • charakteristiku nového odboru štúdia,
  • kompetencie absolventa nového odboru štúdia (vychádzajú z príslušného ŠVP a sú doplnené o nové kompetencie),
  • učebný plán (vychádza z RUP príslušného ŠVP),
  • obsah vzdelávania (učebné osnovy – stručná charakteristika predmetu, všeobecné a špecifické ciele, tématické celky a ich časová dotácia alebo moduly),
  • predbežnú dohodu medzi školou a zamestnávateľom/-ľmi (v prípade zabezpečenia praktickej prípravy priamo na pracovisku/prevádzke zamestnávateľa),
  • finančné, personálne a materiálne zabezpečenie výučby nového učebného alebo študijného odboru,
  • časový harmonogram implementácie nového odboru štúdia.

Štátny inštitút odborného vzdelávania odporúča, aby každý nový učebný alebo študijný odbor bol experimentálne overovaný v trvaní dĺžky štúdia. Experimentálne overovanie by malo byť zabezpečené najmenej na troch školách. Predkladateľ navrhuje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR partnerov pre experimentálne overovanie.

2. Návrhy na experimentálne overovanie sa musia pripraviť, garantovať a predkladať v súlade s § 14 zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

3. Experimentálne overovanie v školách a školských zariadeniach riadi MŠ SR okrem škôl v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy. Odborné posúdenie, recenziu predkladaných návrhov zabezpečujú priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Štátny inštitút odborného vzdelávania a Štátny pedagogický ústav.

4. Konečné návrhy experimentálnych študijných a učebných odborov garant/zriaďovateľ predloží Ministerstvu školstva SR na schválenie najneskôr do konca marca pred začiatkom školského roka v ktorom sa experimentálne overovanie začne.

5. Ministerstvo školstva SR rozhoduje o návrhu na experimentálne overovanie do 60 dní od doručenia návrhu na základe odborného vyjadrenia recenzenta, ktorého podľa vecného zamerania určí MŠ SR.

6. V prípade kladného rozhodnutia Ministerstvo školstva SR zaradí experimentálne študijné a učebné odbory do siete vybraných škôl.

7. Garant hodnotí experimentálne overovanie priebežne za každý školský rok. Počas trvania experimentálneho overovania nie je možné zaradiť študijný alebo učebný odbor na overovanie ďalším stredným školám. V rámci experimentálneho overovania môže škola v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi a so súhlasom garanta zabezpečiť všetky zmeny súvisiace s charakteristikou odboru, kompetenciami absolventa a obsahom vzdelávania. Garant informuje MŠVVŠ SR o všetkých zmenách v priebežnom hodnotení.

8. Záverečné hodnotenie experimentálneho overovania predloží garant MŠVVŠ SR do 3 mesiacov od jeho ukončenia, najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané.

 

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť